Zde najdete aktuální znění vyhlášky tak, jak jej schválila rada Prahy koncem srpna. Součástí vyhlášky (na konci) je seznam adres povolených k provozování hazardu.

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace

Preambule

Záměrem Zastupitelstva hlavního města Prahy je omezení negativního vlivu loterií a jiných podobných her, ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky plynoucími z účasti na těchto loteriích a jiných podobných hrách a předcházení záporných jevů spojených s hraním loterií a jiných podobných her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku a ke zvýšení kriminality a dalších patologických jevů. Tento záměr je realizován mimo jiné stanovením pouze takových míst, kde mohou být loterie a jiné podobné hry provozovány, aby uvedené negativní důsledky byly v co největší míře omezeny, a omezením propagace loterií a jiných podobných her.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne [____] vydat podle § 44 odst. 3 písm. a) a d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 300/2011 Sb. (dále jen „zákon o loteriích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1
Loterie a jiné podobné hry, jak jsou definovány v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a dále v § 50 odst. 3 zákona o loteriích (dále jen „loterie“), mohou být provozovány pouze na místech uvedených v příloze k této vyhlášce.

§ 2
Provozování loterií na místech uvedených v příloze k této vyhlášce je možné pouze v čase, který je u konkrétního místa určen.

§ 3
(1) Na veřejně přístupných místech na území hlavního města Prahy se zakazuje reklama1 na loterie, jakož i jiná forma propagace, nabízení nebo oslavování loterií a jejich hraní, kterou jinak nelze označit za reklamu.

(2) Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na vnitřní prostory místa, kde jsou loterie provozovány, a na reklamu šířenou na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu.

§ 4
Stanovují se následující pravidla pro úpravu vnějšího vzhledu místa, kde jsou loterie provozovány („dále jen provozovna“):
a) výlohy, vstup, okna a jiné otvory musí být technicky zabezpečeny tak, aby nebylo možné nahlížet do vnitřních prostor provozovny;
b) všechny provozovny musí být zřetelně označeny nápisem „Herna“ nebo „Kasino“ případně „Casino“, a to dle druhu povolení k provozování loterií vydaného dle zákona o loteriích;
c) označení provozovny nesmí být pojato jako reklama. Označení provozovny nesmí být blikající ani jinak upoutávat pozornost a rušit okolí. Omezení dle věty druhé se nevztahují na možnost označit provozovnu stacionárním osvětlením;
d) na vnějším plášti budovy, ve které se nachází provozovna, ani na vnějších stěnách ohraničujících provozovnu nesmí být umístěny symboly a nápisy upozorňující na provozování loterií s výjimkou označení provozovny;
e) na vnějším plášti budovy, ve kterém se nachází provozovna, ani na vnějších stěnách ohraničujících provozovnu nesmí být umístěna žádná zařízení spojená s loterií nebo na loterii odkazující.
Zejména se zakazují zařízení informující o stavu hry, výši možné výhry či akcích a slevách pro hráče.

§ 5
Na každém vstupu do provozovny musí být zřetelné označení zákazu vstupu osobám mladším 18 let.

§ 6
Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti provozovatelů loterií stanovené v jiných obecně závazných právních předpisech, zejména:
a) povinnost zajištění dozoru a obsluhy provozovny, aby se hry nemohly účastnit osoby mladší 18 let;
b) povinnost obsluhy provozovny vyžadovat při vstupu do provozovny předložení průkazu totožnosti od všech návštěvníků;
c) povinnost provozovatelů vést denní jmennou evidenci návštěvníků v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem o loteriích;
d) povinnost provozovatelů vybavit provozovnu zabezpečovacím zařízením a monitorovacím zařízením, pořizovat a uchovávat záznamy, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem o loteriích.

§ 7
Obecně závazná vyhláška č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, se zrušuje.

§ 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. října 2013 s výjimkou ustanovení § 4, které nabývá účinnosti dnem 3. listopadu 2013.